Search…

Cấu Trúc Lựa Chọn If trong JavaScript

28/07/20206 min read
Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp cấu trúc lựa chọn bao gồm if, if else và if else lồng nhau trong JavaScript.

Điều kiện if

Giới thiệu

Dùng để quyết định hành động căn cứ trên một điều kiện, xét điều kiện đúng thì thực thi khối lệnh.

Nó còn được gọi là cấu trúc lựa chọn đơn vì chỉ có một chiều điều kiện đúng, ví dụ:

 • Nếu a > b thì a là số lớn nhất.
 • Nếu n > 0 thì n là số dương.
 • Nếu n < 0 thì n là số âm.
 • Nếu n chia hết cho 2 thì n là số chẵn.

Lưu đồ

Lưu đồ if ...

Cú pháp

if (bieu_thuc_dieu_kien) {
// TODO:
}

Ví dụ:

let a = 5;
let b = 8;

if (a + 4 > b) {
console.log("Điều kiện đúng");
}

Các ví dụ sử dụng

Kiểm tra số dương

let n = 1;

if (n >= 0) {
console.log(n + " là số dương.");
}

Kiểm tra số lớn hơn

let a = 4;
let b = 6;

if (a > b) {
console.log("a lớn hơn b");
}

if (b > a) {
console.log("b lớn hơn a");
}

Điều kiện if ... else ...

Giới thiệu

Dùng để quyết định hành động căn cứ trên một điều kiện, xét một điều kiện nếu thỏa thì thực hiện các câu lệnh, ngược lại sẽ thực hiện các câu lệnh còn lại.

Nó còn được gọi là cấu trúc lựa chọn kép, bởi vì nó chọn giữa hai hành động khác nhau, ví dụ:

 • Nếu a > b thì a là số lớn hơn ngược lại thì b là số lớn hơn.
 • Nếu n >= 0 thì n là số không âm ngược lại là số âm.
 • Nếu n chia hết cho 2 thì n là số chẳn ngược lại n là số lẻ.

Lưu đồ

Lưu đồ if ... else
Lưu đồ if ... else ...

Cú pháp

if (bieu_thuc_dieu_kien) {
// TODO: if
}
else {
// TODO: else
}

Ví dụ:

let temperature = 36;

if (temperature > 37.5) {
console.log("Nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường");
}
else {
console.log("Chưa xác định");
}

Các ví dụ sử dụng

Kiểm tra số chẵn lẻ

let n = 87;

if (n % 2 == 0) {
console.log(n + " là số chẵn");
}
else {
console.log(n + " là số lẻ");
}

Tìm trị tuyệt đối

let number = -9;

let abs;
if (number >= 0) {
abs = number;
}
else {
abs = -number;
}

console.log("Giá trị tuyệt đối của " + number + " là " + abs);

Toán tử so sánh

Toán tử Mô tả Ví dụ
So sánh bằng ==

true nếu các toán hạng bằng nhau.

a == b + 5

"STDIO" == "IO"

3 == '3'
So sánh khác nhau != true nếu các toán hạng khác nhau.

a != 4

b != "3"

So sánh bằng cùng kiểu ===

true nếu các toán hạng bằng nhau và cùng kiểu.

Nếu a = 9 kiểu số, b = '9' là kiểu chuỗi, a === b trả về false. Do ab khác kiểu nhau.

a === b
So sánh khác nhau cùng kiểu !== true nếu các toán hạng khác nhau, hoặc khác kiểu.

a !== "9"

9 !== '9'

Lớn hơn > true nếu toán hạng bên trái lớn hơn toán hạng bên phải.

a > b

"1" > 1

Lớn hơn hoặc bằng >= true nếu toán hạng bên trái lớn hơn hoặc bằng toán hạng bên phải.

a >= b

a >= 3

Nhỏ hơn < true nếu toán hạng bên trái nhỏ hơn toán hạng bên phải.

a < b

"98" < 98

Nhỏ hơn hoặc bằng <= true nếu toán hạng bên trái ?nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng bên phải.

a <= b

a <= b + 5

Toán tử điều kiện ... ? ... : ...

Giới thiệu

JavaScript cung cấp một toán tử có quan hệ chặt chẽ với điều kiện rẽ nhánh if ... else ... được gọi là toán tử điều kiện ... ? ... : ...

Vì vậy nó có thể sử dụng thay thế cho điều kiện rẽ nhánh if else trong 1 số trường hợp các biểu thức trả về giá trị trong phép lựa chọn. Cụ thể, nếu điều kiện đúng thì trả về giá trị A, nếu điều kiện sai trả về giá trị B.

Cú pháp

bieu_thuc_dieu_kien ? gia_tri_A : gia_tri_B

Ví dụ:

let a = 5;
console.log(a % 2 == 1 ? "Số chẳn" : "Số lẻ");

Ví dụ sử dụng

Tìm trị tuyệt đối

let number = -9;

let abs = number >= 0 ? number : -number;

console.log("Giá trị tuyệt đối của " + number + " là " + abs);

Tìm số lớn hơn

let a = 3;
let b = 4;

let max = a > b ? a : b;

console.log("Giá trị lớn hơn là " + max);

Kiểm tra số chẵn lẻ

let n = 87;

let result = (n % 2 == 0) ? n + " là số chẵn" : n + " là số lẻ";
console.log(result);

Kết hợp

Giới thiệu

Sử dụng toán tử luận lý kết hợp (binary logical operators) để kết hợp nhiều biểu thức với nhau, ta có &&||:

 • &&: nếu có 1 biểu thức sai false thì sẽ trả về kết quả sai false.
 • ||: nếu có 1 biểu thức đúng true thì sẽ trả về kết quả đúng true.

Sử dụng &&

Biểu thức A Biểu thức B Kết quả A && B
true true true
true false false
false true false
false false false

Sử dụng ||

Biểu thức A Biểu thức B Kết quả A || B
true true true
true false true
false true true
false false false

Ví dụ

let temperature = 37;
if (temperature < 36) {
console.log("Nhiệt độ cơ thể đang thấp");
}

if (temperature >= 36 && temperature < 38) {
console.log("Nhiệt độ cơ thể ổn định");
}

if (temperature >= 38) {
console.log("Nhiệt độ cơ thể cao");
}

Điều kiện if ... else ... lồng nhau

Giới thiệu

if ... else ... được đặt bên trong 1 điều kiện khác. Trong thực tế, đây là 1 nhu cầu chia nhánh nhỏ hơn cho 1 trường hợp.

Cú pháp

if (bieu_thuc_dieu_kien_1) {
// TODO 1:
}
else {
if (bieu_thuc_dieu_kien_2) {
// TODO 2:
}
else {
// TODO 3:
}
}

Ví dụ

let n = 3;

if (n < 0) {
console.log("Số không hợp lệ!!!");
}
else {
if (n % 2 == 0) {
  console.log(n + " là số chẵn");
}
else {
  console.log(n + " là số lẻ");
}
}

Nếu n < 0 thì:

 • Tham số đầu vào không hợp lệ.
 • Ngược lại n >= 0 thì:
  • Xét n % 2 == 0 là đúng thì n là số chẵn.
  • Ngược lại n là số lẻ.

Ví dụ tổng hợp

Viết chương trình phương trình bậc 2: a*x2 + b*x + c = 0

 • Dữ liệu đầu vào: a, b, c
 • Dữ liệu xuất: vô nghiệm, nghiệm kép, 2 nghiệm phân biệt.
 • Dữ liệu trung gian: delta = b2 – 4*a*c

Code cài đặt

let a = 2;
let b = -3;
let c = 1;

let delta = b * b - 4 * a * c;
let x1;
let x2;

if (delta < 0) {
console.log("Vô nghiệm");
}
else {
if (delta == 0) {
x1 = x2 = -b / 2 * a;
}
else if (delta > 0) {
let sqrtDelta = Math.sqrt(delta);

x1 = (-b - sqrtDelta)/(2 * a);
   x2 = (-b + sqrtDelta)/(2 * a);
}
}

Contents

Share
 • Điều kiện if
 • Giới thiệu
 • Lưu đồ
 • Cú pháp
 • Các ví dụ sử dụng
 • Kiểm tra số dương
 • Kiểm tra số lớn hơn
 • Điều kiện if ... else ...
 • Giới thiệu
 • Lưu đồ
 • Cú pháp
 • Các ví dụ sử dụng
 • Kiểm tra số chẵn lẻ
 • Tìm trị tuyệt đối
 • Toán tử so sánh
 • Toán tử điều kiện ... ? ... : ...
 • Giới thiệu
 • Cú pháp
 • Ví dụ sử dụng
 • Tìm trị tuyệt đối
 • Tìm số lớn hơn
 • Kiểm tra số chẵn lẻ
 • Kết hợp
 • Giới thiệu
 • Sử dụng &&
 • Sử dụng ||
 • Ví dụ
 • Điều kiện if ... else ... lồng nhau
 • Giới thiệu
 • Cú pháp
 • Ví dụ
 • Ví dụ tổng hợp
 • Code cài đặt
 • Share
 • Content
IO Stream

IO Stream Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
developer@iostream.vn

383/1 Quang Trung, ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©IO Stream, 2013 - 2023